Jesteś tutaj

Projekt zagospodarowania terenu przy parku przy ul Żeromskiego w Jastrzębiu- Zdroju

PROJEKT WYKONAWCZY ZAGOSPODAROWANIA TERENU PARKU PRZY UL. ŻEROMSKIEGO W JASTRZĘBIU - ZDROJU

Powierzchnia terenu opracowania: 13  006,00 m2

Projekt – 2018r.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI

Opis ogólny

Na terenie opracowania przewiduje się stworzenie uporządkowanej i zagospodarowanej przestrzeni parkowo-leśnej umożliwiającej mieszkańcom wypoczynek na łonie natury oraz przestrzeni ogrodu miejskiego, z roślinnością ozdobną oraz ścieżkami z elementami sensorycznymi wykorzystującymi naturalne elementy.

Projekt zakłada połączenie ze sobą, poprzez projektowany teren, parku Dąbrówka oraz skweru przy budynku dawnego Sanatorium Spółki Brackiej. W tym celu zakłada się utworzenie ciągu komunikacyjnego, który zostanie wzbogacony ścieżkami o zróżnicowanej formie, elementami małej architektury oraz różnorodnymi nasadzeniami, które gatunkowo wpisują się w charakter parku oraz są powiązane z czasookresem jego powstania.

Szczegółowa inwentaryzacja zieleni oraz projekty branżowe stanowią odrębne opracowanie projektu.

Idea

Myślą przewodnią projektu było uwypuklenie walorów przedmiotowego parku, który zostanie podzielony na dwie strefy. Uporządkowana już przestrzeń Parku Dąbrówki zostanie połączona z jedną ze stref projektowanego terenu.

Całość ma stanowić spójną stylistycznie przestrzeń, która zastosowanymi materiałami nawiązuje również do Parku Zdrojowego, znajdującego się po drugiej stronie ulicy 1 Maja. Założenie zakładało również, aby w jak najmniejszym stopniu kolidować z istniejącym drzewostanem i najkorzystniej wykorzystać istniejącą formę terenu.

Podział na strefy

Cały teren podzielono na dwie strefy: leśną strefę ciszy w zachodniej i północnej części oraz strefę dydaktyczną stanowiącą ogród miejski w południowej i wschodniej części terenu opracowania.

STREFA CICHA – „PARK LEŚNY”:

Główne wejście do parku od strony ul. 1 Maja znajdować się będzie w północnej części i wchodzić będzie pomiędzy istniejące drzewa, które tworzą szeroki szpaler w kierunku południowym. W północnej części opracowania na osi istniejącego budynku Spółki Brackiej wskazano nową lokalizację dla Pomnika Żołnierzy Września – Obrońców Ziemi Jastrzębskiej, będzie to miejsce zadumy otoczone ścieżką oraz zielenią.

Pomiędzy istniejącym szpalerem drzew przewiduje się utworzenie głównego traktu pieszego ze schodami terenowymi o nawierzchni z kostki betonowej, zakończonego skwerkiem z ozdobną zielenią, z którego serpentyną przechodzimy do strefy ogrodu miejskiego, oddzielonego od strefy leśnej naturalną „bramą” z leszczyn. W zakolach serpentyny (ścieżka z kostki brukowej) zaprojektowano nasadzenia roślinności ozdobnej. Wzdłuż ścieżki przewidziano miejsca odpoczynku z ławkami skierowanymi w kierunku jaru. Dodatkowo zaprojektowano drugą ścieżkę z kostki granitowej wraz ze schodami terenowymi, przeplatająca się ze ścieżka główną oraz ścieżki sensoryczne z płyt kamiennych stanowiące skróty w trawniku.

 

W terenie leśnym przed budynkiem Spółki Brackiej, po zachodniej stronie głównej alei, projektuje się ścieżki rekreacyjno-sensoryczne (nawierzchnia mineralno-żywiczna) o naturalnym wijącym się kształcie, ze schodami terenowymi oraz placykami – okrąglakami sensorycznymi. Każdy z okrąglaków zaprojektowano indywidualnie, aby wpływał na różne zmysły. Na osi budynku

przewidziano pochylnię dla osób niepełnosprawnych, która umożliwi pokonanie różnicy wysokości terenu. Dodatkowo pomiędzy drzewami zaprojektowano ścieżkę sensoryczną z płyt kamiennych układanych schodkowo wzdłuż projektowanych nasadzeń. Projektuje się gatunki roślin występujące na terenach lasów i parków, co podkreśli naturalny charakter parku.

STREFA DYDAKTYCZNA – „ZACZAROWANY OGRÓD MIEJSKI”:

Strefa ogrodu miejskiego obejmuje południowo-wschodnią cześć opracowania i łączy się z aleją w Parku Dąbrówka. W strefie tej zaprojektowano aleję główną z kostki betonowej stanowiącą kontynuację alei głównej w strefie leśnej oraz ogród miejski (arboretum) z licznymi nasadzeniami roślinności ozdobnej poprzecinanej ścieżkami o nawierzchni z różnych materiałów sensorycznych. Poszczególne gatunki roślin będą opisane na tabliczkach w celach dydaktycznych. W centralnej części przewidziano plac rekreacyjny z ozdobnymi pergolami porośniętymi roślinnością oraz miejscami odpoczynku. Z placu rozpościerać się będzie widok na główny ogród miejski (arboretum) ze ścieżkami sensorycznymi oraz zróżnicowaną roślinnością.